UE wywiera na Polskę coraz większą presję związaną z realizacją celów OZE. Do 2020 roku Polska zobowiązała się do finalnej  produkcji 15 % energii z OZE. Tymczasem obecnie odsetek ten oscyluje na poziomie około 12 %. Utworzenie sektora magazynowania energii przyspieszy proces transformacji polskiej energetyki. Może on również stanowić alternatywę dla inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci.

Jakie zmiany proponuje nowelizacja dla magazynowania energii? 

Polski Rząd przyjął niedawno projekt nowelizacji prawa energetycznego. Zakłada on przede wszystkim zniesienie formalnych barier. Obecnie uniemożliwiają one inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu magazynowania energii elektrycznej. Tym samym ograniczają rozwój branży.

Wśród głównych zmian należy wskazać przede wszystkim:

  • Wprowadzenie jednolitej definicji magazynowania i magazynów energii elektrycznej. Rozwiązuje to problemy interpretacyjne wynikające z niespójności tych definicji w różnych aktach prawnych.  Zmieniona definicja odbiorcy końcowego pozwoli na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z  jej magazynowaniem nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego. 
  • Zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu
  • Stosowanie reguły salda w rozliczeniach za przesył i dystrybucję energii elektrycznej z magazynu. Oznacza to, że podstawą do rozliczeń stawki sieciowej będzie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej przez magazyn i energii ponownie wprowadzonej do sieci z tego magazynu.  Określa się to mianem straty w procesie magazynowania energii elektrycznej.
  • Regulacja warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV został określony na 30 dni. Z kolei dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

Magazyny energii istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. 

W sytuacji gdy krajowy system elektroenergetyczny zostanie zdominowany przez OZE, kluczowe będzie uniezależnienie procesu wytwarzania energii od jej zużycia. W skutek tego będzie możliwe dostosowanie ilości produkowanej energii do przewidywanego zapotrzebowania. Brakującą moc lub jej gromadzenie w przypadku nadprodukcji będą mogły zapewnić jedynie magazyny energii. Dlatego jest to niezbędny element transformacji energetyki. Magazyny zapewnią elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, poprawiając jego bezpieczeństwo oraz zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Warto dodać, że obecnie, w czasie rozwoju OZE, magazynowanie energii może być pomocne w bardziej efektywnej jego eksploatacji, a w przypadku awarii, obniżając ilość energii niedostarczonej do odbiorców.